Het recht van de beklaagde om persoonlijk aanwezig te zijn bij het strafproces

20 OKTOBER 2018

RW-82-8In een arrest van 30 mei 2017 heeft het Hof van Cassatie uitspraak gedaan over het recht van de beklaagde om zelf aanwezig te zijn op het strafproces en eraan deel te nemen. In de zaak die aanleiding gaf tot dit arrest, kon een beklaagde om medische redenen niet aanwezig zijn bij de behandeling van de appelprocedure op verzet. Er werd aan de appelrechters een medisch attest voorgelegd waaruit de onmogelijkheid om te verschijnen bleek en er werd in conclusie gevraagd om de zaak na het horen van de raadsman van de beklaagde in voortzetting te stellen om de beklaagde alsnog te horen. De appelrechters gingen echter op dat verzoek niet in en veroordeelden de beklaagde.

Die beslissing werd door het Hof van Cassatie vernietigd op grond van een schending van het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging. Niet omdat een beklaagde een absoluut recht heeft om tegenwoordig te zijn op zijn eigen proces, maar wel omdat de appelrechters niet hadden aangegeven dat in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak het niet persoonlijk horen van de beklaagde zijn recht op een eerlijk proces en zijn recht van verdediging niet miskende. De rechter die beslist om een zaak te behandelen in afwezigheid van de beklaagde die om medische redenen niet aanwezig kan zijn ter terechtzitting en om die reden om een uitstel van de zaak verzoekt, moet dus verduidelijken op grond van welke concrete elementen van de zaak hij tot de vaststelling is gekomen dat het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging ondanks zijn afwezigheid voldoende zijn gewaarborgd. Het Hof van Cassatie wijst er op dat de rechter bij de beoordeling ook rekening kan houden met de vereiste van een berechting binnen een redelijke termijn.

In de noot bij dit arrest, wordt aandacht besteed aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waaruit blijkt dat van het recht op persoonlijke deelname aan het strafproces slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag worden afgeweken.

Er is ook ruimte voor een bedenking bij het arrest van het Hof van Cassatie: het is nogal cynisch om het recht van de beklaagde op persoonlijke deelname aan het strafproces te beknotten om een daarmee samenhangend procedureel recht van de beklaagde (het recht op berechting binnen een redelijke termijn) te waarborgen. Het waken over de volledige eerlijkheid van het proces is namelijk belangrijker dan het vermijden van een te lange procesduur, aangezien dit laatste niet noodzakelijk het eerlijk karakter van het proces aantast.

Infofiche

Deel dit bericht

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

VOLGENDE LEZING

  • agenda

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEETS

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546 | Privacy verklaring | Disclaimer | Verklarende woordenlijst

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 ‍6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 ‍6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

VOLGENDE LEZING

  • agenda

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEET

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546