Hieronder kan u uw instellingen voor het bewaren van cookies aanpassen.

Hieronder kan u uw instellingen voor het bewaren van cookies aanpassen.

Hieronder kan u uw instellingen voor het bewaren van cookies aanpassen.

Privacy Verklaring

De meeste informatie op ze website van het advocatenkantoor Joachim Meese bvba (KBO nr. 0821.420.546, Beukenpark 111, 9880 Aalter, tel: +32 475 39 54 10, e-mail: advocaat@jmeese.be) (hierna: Advocatenkantoor Joachim Meese) staat ter uwer beschikking zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken.

Wanneer dit in bepaalde gevallen wel het geval zou zijn, is Advocatenkantoor Joachim Meese verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Advocatenkantoor Joachim Meese neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via advocaat@jmeese.be.

Naast het (gebeurlijk) verstrekken van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, verzamelt en verwerkt Advocatenkantoor Joachim Meese uw persoonsgegevens wanneer u contact opneemt voor juridisch advies of andere soorten diensten. Advocatenkantoor Joachim Meese verzamelt (gebeurlijk) onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de gevraagde dienstverlening
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekeningnummer
 • sollicitatieformulieren
 • documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart)

Advocatenkantoor Joachim Meese kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • verstrekken van informatie over Advocatenkantoor Joachim Meese en diens dienstverlening
 • verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
 • verstrekken van overige door u gevraagde diensten
 • toegang verlenen tot online tools die door Advocatenkantoor Joachim Meese ontwikkeld zijn
 • toesturen van onze nieuwsbrief of van informatie over nieuwe berichten op onze blog of over publicaties en opleidingen die u mogelijk kunnen interesseren

Advocatenkantoor Joachim Meese bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan bewaard.

Als u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief of onze nieuwsberichten, kan u zich uitschrijven via een link die u hiervoor ter beschikking wordt gesteld op elk bericht dat u van ons ontvangt.

Advocatenkantoor Joachim Meese kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst gesloten met u.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Joachim Meese (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen via advocaat@jmeese.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is geformuleerd, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek over te maken. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar ter bescherming van uw privacy.

Advocatenkantoor Joachim Meese houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat advocatenkantoor Joachim Meese gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Advocatenkantoor Joachim Meese wenst u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit (website)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Advocatenkantoor Joachim Meese behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op deze website. U vindt een link naar deze privacyverklaring op elke pagina van onze site.

Cookies

Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit cookiebeleid. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst en opgeslagen worden wanneer u een website bezoekt.

Wanneer u onze site bezoekt, zal u gevraagd worden of u instemt met het plaatsen van cookies. U bent hiertoe uiteraard niet verplicht en kan er ook voor kiezen om de gesuggereerde instellingen te wijzigen, bijv. door bepaalde of zelfs alle categorieën van cookies uit te schakelen (met uitzondering van de cookies die om technische redenen essentieel zijn, zie verder).

Weet dat u steeds steeds uw instellingen kan controleren en desgevallend wijzigen bovenaan deze pagina. Wanneer u toestemming hebt gegeven om bepaalde cookies te gebruiken, worden uw instellingen gedurende 30 dagen bewaard. Om dat te kunnen doen, plaatsen wij een cookie op uw apparaat met de naam privacy_embeds. Na 30 dagen wordt deze cookie gewist en zal u dus opnieuw worden gevraagd of u toestemming geeft voor het bewaren van cookies.

Wij maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de gebruiker omgaat met onze website. Dit omvat onder meer de pagina’s die een gebruiker het vaakst bezoekt, de activiteit van de gebruiker op de website en hoe vaak de gebruiker terugkeert. Deze informatie wordt in anonieme vorm gebruikt en de verzamelde gegevens worden gebruikt en geanalyseerd (aan de hand van Google Analytics) om bij te dragen tot de verbetering van onze website en uw surfervaring. Omdat wij het recht op privacy hoog inschatten, maken wij geen gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics. Dit betekent dat wij geen demografische gegevens verzamelen (leeftijd, geslacht), noch gegevens over uw interesses. Ook wordt uw IP-adres geanonimiseerd alvorens het naar Google Analytics wordt verzonden.

Daarnaast gebruiken wij cookies om uw surfbeleving te optimaliseren. Het gaat dan bv. om cookies die nodig zijn om Google Maps of Youtube video’s weer te geven op onze site (cookies in dit verband zijn afkomstig van Google), of om te onthouden welke filter u desgevallend hebt ingesteld op onze blog ‘Criminis’ (beschikbare filters: ’toon alles’, ‘focusartikelen’, ‘snelnieuws’ en ‘video’) of op onze publicatiepagina (hiervoor gebruiken wij een cookie met de naam grid_X_filters waarbij X staat voor een cijfer; deze cookie wordt enkel geplaatst wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de desbetreffende filter). Indien u sommige of zelfs alle cookies weigert, kan u nog steeds onze website bezoeken, maar zal bepaalde inhoud of zullen bepaalde functies voor u niet toegankelijk zijn.

Het is mogelijk dat essentiële cookies (hiermee bedoelen wij: cookies die om louter technische redenen noodzakelijk zijn voor een correcte weergave van onze website) worden opgeslagen van zodra u onze site bezoekt, tenzij uw browser ingesteld is om cookies te weigeren. Dit kunnen ook cookies van derden zijn. Wij streven er echter steeds naar om geen enkele cookie te gebruiken zolang u geen toestemming hebt verleend.

Sommige links op onze website zijn extern, wat betekent dat daarmee gelinkt wordt naar andere websites die niet door Advocatenkantoor Joachim Meese beheerd worden. Advocatenkantoor Joachim Meese is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze andere websites. Het is mogelijk dat deze andere websites ook gebruik maken van cookies en uw bezoek op onze website registreren (bijvoorbeeld YouTube). Advocatenkantoor Joachim Meese raadt u aan de privacyverklaring en het cookiebeleid te raadplegen vermeld op de betreffende websites.