contacteer ons Snel naar: diensten voor advocaten diensten voor ondernemingen

Slide Expertise Er zijn heel wat strafbaarstellingen en dus ook heel wat soorten strafzaken. Wij kunnen u bij elk daarvan bijstand verlenen, zowel als slachtoffer of als verdachte. Dat geldt ook voor de vele vormen van het bijzonder strafrecht, bv. in zaken van sociaal strafrecht, fiscaal strafrecht en douanestrafrecht, milieustrafrecht, stedenbouwinbreuken, faillissementsmisdrijven, financieel strafrecht en het ondernemingsstrafrecht in de brede zin.

Wanneer u ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd, wordt in samenspraak met u en wanneer de zaak er zich toe leent, nagegaan of uw dossier in aanmerking komt om via een minnelijke schikking te worden afgerond.

Bent u uitgenodigd voor een verhoor (als verdachte of als getuige), dan hebt u de mogelijkheid u te laten bijstaan door een advocaat. Uiteraard kan u daarvoor een beroep doen op ons kantoor.

Verder hebben wij een bijzondere expertise in het voeren van procedures voor de hoogste rechtscolleges, namelijk het Hof van Cassatie van België, het Grondwettelijk Hof,  en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Nog meer weten over onze expertise? Lees ons curriculum.

Slide Diensten Particulieren Slachtoffers of verdachten kunnen door ons worden bijgestaan gedurende de volledige strafprocedure. Uiteraard kan u ook een beroep op ons doen voor een procedure voor de hoogste rechtscolleges. Contacteer ons vrijblijvend om meer te weten over wat wij voor u kunnen betekenen.

Misschien hebt u recht op rechtsbijstand. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, is het mogelijk dat uw verzekeraar tussenkomt in onze kosten. Check uw polis of bezorg ons uw verzekeringsgegevens zodat wij voor u kunnen nagaan of u in aanmerking komt voor deze tussenkomst.

Slide Advocaten Wij worden regelmatig ingeschakeld door advocaten:

 • voor het verlenen van bijstand in complexe strafzaken
 • om een legal team aan te vullen
 • om op te treden als lasthebber ad hoc
 • voor het opmaken van adviezen of expert opinions
 • voor het voeren van specifieke procedures voor de hoogste rechtscollege
 • als hired gun om een specifieke strafzaak tot een goed einde te brengen of om bijstand te verlenen bij een welbepaald (juridisch) probleem

Het inschakelen van ons kantoor voor specifieke strafzaken is voor veel advocaten(kantoren) het perfecte scenario om maatwerk te leveren voor de cliënt en daarbij de gepaste expertise in strafzaken aan te bieden.

Bent u advocaat en wenst u beroep te doen op ons, aarzel dan niet ons vrijblijvend te contacteren om een eventuele samenwerking te bespreken of om onze tarieven op te vragen.
advocaten

Slide Overheidsdiensten Overheidsdiensten kunnen een beroep doen op ons kantoor voor onder meer:

 • het verlenen van adviezen
 • het leveren van bijstand als burgerlijke partij
 • bijstand bij procedures voor de hoogste rechtscolleges
overheidsdiensten

Slide Ondernemingen Ook ondernemingen worden regelmatig met het strafrecht geconfronteerd (als verdachte, als getuige of als derde die bv. geconfronteerd wordt met huiszoekingen of beslagmaatregelen) en kunnen daarbij in de meest brede zin een beroep doen op onze diensten, bv. voor:

 • adviezen of bijstand in strafzaken
 • adviezen over rechten en verplichtingen en best practices bij verhoren, huiszoekingen en andere onderzoekshandelingen
 • bijstand bij verhoren (als verdachte of als getuige) van zaakvoerders, bestuursleden of personeelsleden
 • tussenkomst om de vrijgave van in beslag genomen goederen te bekomen
 • onderhandelingen inzake minnelijke schikkingen
 • risico-inschatting (risk assessment): advies over de strafrechtelijke gevaren verbonden aan bepaalde bedrijfsactiviteiten of overnames
 • adviezen inzake witwasmeldingen
 • het opmaken van affidavits of expert opinions over het Belgisch recht die gebruikt kunnen worden in het buitenland
ondernemingen

Het Hof van Cassatie van België

Het Hof van Cassatie van België is geen feitelijk rechtscollege, maar gaat na of rechterlijke beslissingen overeenkomstig de wet en de algemene rechtsbeginselen zijn gewezen. Is dat niet het geval, dan kan een rechterlijke beslissing worden vernietigd, wat meestal leidt tot een nieuwe beoordeling van de zaak voor een andere rechter (hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk).

De procedure voor het Hof van Cassatie verloopt in essentie schriftelijk: partijen moeten hun middelen tot staving van het cassatieberoep (of hun antwoord op de grieven van de tegenpartij) formuleren in een memorie (of een memorie van antwoord).

Om cassatieberoep te kunnen aantekenen, moet een advocaat beschikken over een specifiek getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken. Joachim Meese beschikt over dat getuigschrift en pleitte in de voorbije 20 jaar reeds honderden zaken voor het Hof. Dankzij deze jarenlange expertise en grondige analyse worden dan ook veel betere resultaten gehaald dan gangbaar is voor het Hof van Cassatie van België en dit aan concurrentiële tarieven.

Wenst u onze bijstand voor een cassatieprocedure, contacteer ons dan zo snel mogelijk. De termijnen voor het aantekenen van het cassatieberoep en het neerleggen van memories is in strafzaken immers vrij kort.

Bent u advocaat en wenst u onze bijstand bij een cassatieprocedure, contacteer ons dan bij voorkeur al tijdens de cassatietermijn (het cassatieberoep moet aangetekend worden binnen de 15 dagen na de uitspraak van de te bestrijden beslissing). Het is immers mogelijk dat samen met het cassatieberoep tegen de eindbeslissing ook cassatieberoep moet worden ingesteld tegen voorbereidende beslissingen, waarvoor dezelfde korte termijn geldt.

Het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege bestaande uit twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen, ongrondwettig verklaren en schorsen wegens bepaalde schendingen van de Grondwet (bv. van het legaliteitsbeginsel of van het gelijkheidsbeginsel).

Het Grondwettelijk Hof kan uitspraak doen op prejudiciële vraag, gesteld door een rechtscollege. Het is dus mogelijk de ongrondwettigheid van een wetsbepaling aan te voeren voor de (straf)rechter, die vervolgens moet beslissen of hij een vraag in die zin voorlegt aan het Grondwettelijk Hof. Daarnaast is het ook mogelijk een nieuwe wet aan te vechten door er de vernietiging van vragen wegens ongrondwettigheid.

De procedure voor het Grondwettelijk Hof is in essentie schriftelijk. Partijen worden uitgenodigd een memorie (of een memorie van antwoord op te stellen) om daarin hun standpunt naar voren te brengen. Voor de Belgische Staat worden memories opgesteld door de Ministerraad.

Joachim Meese kwam tussen in heel wat zaken voor het Grondwettelijk Hof, wat reeds tot enkele spraakmakende arresten leidde.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zetelt in Straatsburg en staat in voor de controle op de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) door de Europese lidstaten. Wanneer alle interne rechtsmiddelen zijn uitgeput, kan een particulier of een onderneming een verzoekschrift indienen voor het EHRM om een veroordeling van een lidstaat (bv. België) te bekomen wegens schending van het EVRM.

Belangrijk is dat na een veroordeling door het EHRM (of na het bereiken van een minnelijke schikking tussen de Staat en de verzoeker), een heropening van de rechtspleging kan worden gevraagd voor het Hof van Cassatie van België. Op die manier kan een succesvolle procedure te Straatsburg aldus leiden tot een nieuw proces in België.

Het voeren van een procedure voor het EHRM vergt een verregaande specialisatie, onder meer omwille van de enorme hoeveelheid arresten die het EHRM elk jaar uitspreekt. Joachim Meese volgt deze rechtspraak op de voet. Regelmatig worden van hem annotaties gepubliceerd in het Rechtskundig Weekblad, in de rubriek EHRM in kort bestek. Hij is ook redactielid bij het toonaangevende Sdu Commentaar EVRM online (Sdu Uitgevers). Ons kantoor wordt dan ook regelmatig ingeschakeld om te adviseren over de slaagkansen van een klacht te Straatsburg en/of om een dergelijke procedure in te leiden.