Het Hof van Cassatie van België

Het Hof van Cassatie van België is geen feitelijk rechtscollege, maar gaat na of rechterlijke beslissingen overeenkomstig de wet en de algemene rechtsbeginselen zijn gewezen. Is dat niet het geval, dan kan een rechterlijke beslissing worden vernietigd, wat meestal leidt tot een nieuwe beoordeling van de zaak voor een andere rechter (hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk).

De procedure voor het Hof van Cassatie verloopt in essentie schriftelijk: partijen moeten hun middelen tot staving van het cassatieberoep (of hun antwoord op de grieven van de tegenpartij) formuleren in een memorie (of een memorie van antwoord).

Om cassatieberoep te kunnen aantekenen, moet een advocaat beschikken over een specifiek getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken. Joachim Meese beschikt over dat getuigschrift en pleitte in de voorbije 20 jaar reeds honderden zaken voor het Hof. Dankzij deze jarenlange expertise en grondige analyse worden dan ook veel betere resultaten gehaald dan gangbaar is voor het Hof van Cassatie van België en dit aan concurrentiële tarieven.

Wenst u onze bijstand voor een cassatieprocedure, contacteer ons dan zo snel mogelijk. De termijnen voor het aantekenen van het cassatieberoep en het neerleggen van memories is in strafzaken immers vrij kort.

Bent u advocaat en wenst u onze bijstand bij een cassatieprocedure, contacteer ons dan bij voorkeur al tijdens de cassatietermijn (het cassatieberoep moet aangetekend worden binnen de 15 dagen na de uitspraak van de te bestrijden beslissing). Het is immers mogelijk dat samen met het cassatieberoep tegen de eindbeslissing ook cassatieberoep moet worden ingesteld tegen voorbereidende beslissingen, waarvoor dezelfde korte termijn geldt.

Het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege bestaande uit twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen, ongrondwettig verklaren en schorsen wegens bepaalde schendingen van de Grondwet (bv. van het legaliteitsbeginsel of van het gelijkheidsbeginsel).

Het Grondwettelijk Hof kan uitspraak doen op prejudiciële vraag, gesteld door een rechtscollege. Het is dus mogelijk de ongrondwettigheid van een wetsbepaling aan te voeren voor de (straf)rechter, die vervolgens moet beslissen of hij een vraag in die zin voorlegt aan het Grondwettelijk Hof. Daarnaast is het ook mogelijk een nieuwe wet aan te vechten door er de vernietiging van vragen wegens ongrondwettigheid.

De procedure voor het Grondwettelijk Hof is in essentie schriftelijk. Partijen worden uitgenodigd een memorie (of een memorie van antwoord op te stellen) om daarin hun standpunt naar voren te brengen. Voor de Belgische Staat worden memories opgesteld door de Ministerraad.

Joachim Meese kwam tussen in heel wat zaken voor het Grondwettelijk Hof, wat reeds tot enkele spraakmakende arresten leidde.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zetelt in Straatsburg en staat in voor de controle op de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) door de Europese lidstaten. Wanneer alle interne rechtsmiddelen zijn uitgeput, kan een particulier of een onderneming een verzoekschrift indienen voor het EHRM om een veroordeling van een lidstaat (bv. België) te bekomen wegens schending van het EVRM.

Belangrijk is dat na een veroordeling door het EHRM (of na het bereiken van een minnelijke schikking tussen de Staat en de verzoeker), een heropening van de rechtspleging kan worden gevraagd voor het Hof van Cassatie van België. Op die manier kan een succesvolle procedure te Straatsburg aldus leiden tot een nieuw proces in België.

Het voeren van een procedure voor het EHRM vergt een verregaande specialisatie, onder meer omwille van de enorme hoeveelheid arresten die het EHRM elk jaar uitspreekt. Joachim Meese volgt deze rechtspraak op de voet. Regelmatig worden van hem annotaties gepubliceerd in het Rechtskundig Weekblad, in de rubriek EHRM in kort bestek. Hij is ook redactielid bij het toonaangevende Sdu Commentaar EVRM online (Sdu Uitgevers). Ons kantoor wordt dan ook regelmatig ingeschakeld om te adviseren over de slaagkansen van een klacht te Straatsburg en/of om een dergelijke procedure in te leiden.

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

VOLGENDE LEZING

  • agenda

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEETS

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546 | Privacy verklaring | Disclaimer | Verklarende woordenlijst

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 ‍6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 ‍6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

VOLGENDE LEZING

  • agenda

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEET

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546