Verklarende woordenlijst

Kies een beginletter
Toon alles
B
D
E
H
I
M
O
P
R
S
U
V
Z
 • Betrapping op heterdaad
  Betrapping op heterdaad is wanneer het misdrijf wordt ontdekt terwijl het wordt gepleegd of onmiddellijk daarna, of wanneer de verdachte kort na het misdrijf wordt aangetroffen in het bezit van zaken, wapens of werktuigen die doen vermoeden dat hij de dader van het misdrijf is of een medeplichtige.
  Lees meer
 • Bijzondere opsporingsmethoden
  Er zijn vier bijzondere opsporingsmethoden: de stelselmatige observatie, de infiltratie, de burgerinfiltratie en de informantenwerking. Specifiek voor de bijzondere opsporingsmethoden is dat er gewerkt wordt met een vertrouwelijk dossier dat noch aan de partijen noch aan de vonnisrechter wordt voorgelegd.
  Lees meer
 • Deskundigenonderzoek
  Van een deskundigenonderzoek is sprake wanneer advies moet worden ingewonnen van een expert in het kader van een rechtszaak.
  Lees meer
 • Europees aanhoudingsbevel
  Een Europees aanhoudingsbevel maakt het mogelijk een verdachte te arresteren in een Europese lidstaat en over te leveren aan een andere lidstaat met het oog op vervolging of strafuitvoering.
  Lees meer
 • Huiszoeking
  De huiszoeking is een onderzoekshandeling die ertoe strekt om gegevens met betrekking tot misdrijven op te sporen en te verzamelen in privéplaatsen, dus plaatsen die door het recht op de eerbiediging van het privéleven zijn beschermd.
  Lees meer
 • Inbeslagneming
  Inbeslagneming is een bewarende maatregel waardoor goederen tijdens een strafprocedure in bewaring worden genomen door de overheid of waardoor men het beschikkingsrecht over die goederen tijdelijk verliest.
  Lees meer
 • Infiltratie
  Infiltratie is een bijzondere opsporingsmethode waarbij een politieambtenaar, onder een fictieve identiteit, duurzaam contact onderhoudt met een of meerdere personen waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten plegen in het kader van een criminele organisatie of feiten zoals bedoeld in de telefoontaplijst.
  Lees meer
 • Infiltratie op het internet
  Een infiltratie op het internet houdt in dat gespecialiseerde politiediensten op het internet contacten onderhouden met een of meerdere personen waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan dat zij feiten plegen die strafbaar zijn met minstens een jaar gevangenisstraf.
  Lees meer
 • Informantenwerking
  De informantenwerking houdt in dat er regelmatige contacten plaatsvinden tussen betrouwbaar geachte informanten en een informantenbeheerder (ook wel informantenrunner of contactambtenaar genaamd).
  Lees meer
 • Inkijkoperatie
  Bij een inkijkeropatie betreedt de politie heimelijk een private plaats om er informatie te verzamelen, te speuren naar bewijsmateriaal en eventueel bespiedingsapparatuur te plaatsen.
  Lees meer
 • Inverdenkingstelling
  Een formele inverdenkingstelling houdt dat in een onderzoeksrechter een verdachte ervan in kennis stelt dat er tegen hem ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Daarnaast bestaat ook een virtuele of impliciete inverdenkingstelling.
  Lees meer
 • Inwinnen van bankgegevens
  Tijdens een strafonderzoek kunnen gegevens over bankrekeningen en banktransacties worden opgevraagd bij financiële instellingen. Ook kan er beslist worden tot het bevriezen van banktegoeden op die rekeningen, of van financiële instrumenten of bankkluizen.
  Lees meer
 • Mini-instructie
  De mini-instructie maakt het toestaan en uitvoeren van dwangmaatregelen door de onderzoeksrechter mogelijk binnen het opsporingsonderzoek.
  Lees meer
 • Minnelijke schikking
  Een minnelijke schikking houdt in dat het openbaar ministerie aan de verdachte voorstelt om een geldsom te betalen waarmee de strafvordering komt te vervallen.
  Lees meer
 • Observatie
  Een observatie is het stelselmatig waarnemen door een politieambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen.
  Lees meer
 • Onderscheppen van post en lezen ervan
  Het onderscheppen van post maakt het mogelijk om briefwisseling die is toevertrouwd aan een postoperator te onderscheppen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan.
  Lees meer
 • Plaatsopneming
  Een plaatsbezoek (soms ook een afstapping ter plaatse genoemd) houdt in dat een onderzoek geschiedt op de plaats waar het misdrijf is gepleegd of op elke andere plaats waar nuttige vaststellingen kunnen worden gedaan.
  Lees meer
 • Proactieve recherche
  De proactieve recherche is een eerder verkennend onderzoek, dat in de wet wordt omschreven als het met het doel te komen tot het vervolgen van daders van misdrijven, opsporen, verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten.
  Lees meer
 • Regeling der rechtspleging
  De regeling der rechtspleging is de procedure die plaatsvindt op het einde van het gerechtelijk onderzoek, waarbij het onderzoeksgerecht moet nagaan of er voldoende bezwaren zijn om de de zaak te verwijzen naar het vonnisgerecht.
  Lees meer
 • Spijtoptant
  Een spijtoptant is een verdachte die een deal sluit met het openbaar ministerie om in ruil voor het afleggen van onthullende verklaringen strafvermindering te bekomen.
  Lees meer
 • Uitlevering
  Een uitlevering betekent dat er op basis van een tussen twee staten afgesloten verdrag, wordt overgegaan tot de overbrenging van een verdachte of van een reeds veroordeelde persoon.
  Lees meer
 • Vooronderzoek
  Een vooronderzoek is een verzamelterm voor de twee scenario's die kunnen worden gevolgd bij het onderzoek van strafbare feiten: opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek.
  Lees meer
 • Voorrecht van rechtsmacht
  Voorrecht van rechtsmacht is een bijzondere procedure die gevolgd wordt voor de berechting van magistraten (rechters en parketmagistraten) en hoge functionarissen (bijv. een provinciegouverneur). Bij uitbreiding is de procedure ook van toepassing op plaatsvervangende magistraten en op eenieder die samen met een magistraat wordt vervolgd.
  Lees meer
 • Zuivering der nietigheden
  De zuivering der nietigheden is een procedure die tijdens of op het einde van het gerechtelijk onderzoek kan plaatsvinden en die ertoe strekt om na te gaan of er zich bij dat onderzoek al dan niet onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de bewijsverkrijging.
  Lees meer
Kies een beginletter
Toon alles
B
D
E
H
I
M
O
P
R
S
U
V
Z
 • Betrapping op heterdaad
  Betrapping op heterdaad is wanneer het misdrijf wordt ontdekt terwijl het wordt gepleegd of onmiddellijk daarna, of wanneer de verdachte kort na het misdrijf wordt aangetroffen in het bezit van zaken, wapens of werktuigen die doen vermoeden dat hij de dader van het misdrijf is of een medeplichtige.
  Lees meer
 • Bijzondere opsporingsmethoden
  Er zijn vier bijzondere opsporingsmethoden: de stelselmatige observatie, de infiltratie, de burgerinfiltratie en de informantenwerking. Specifiek voor de bijzondere opsporingsmethoden is dat er gewerkt wordt met een vertrouwelijk dossier dat noch aan de partijen noch aan de vonnisrechter wordt voorgelegd.
  Lees meer
 • Deskundigenonderzoek
  Van een deskundigenonderzoek is sprake wanneer advies moet worden ingewonnen van een expert in het kader van een rechtszaak.
  Lees meer
 • Europees aanhoudingsbevel
  Een Europees aanhoudingsbevel maakt het mogelijk een verdachte te arresteren in een Europese lidstaat en over te leveren aan een andere lidstaat met het oog op vervolging of strafuitvoering.
  Lees meer
 • Huiszoeking
  De huiszoeking is een onderzoekshandeling die ertoe strekt om gegevens met betrekking tot misdrijven op te sporen en te verzamelen in privéplaatsen, dus plaatsen die door het recht op de eerbiediging van het privéleven zijn beschermd.
  Lees meer
 • Inbeslagneming
  Inbeslagneming is een bewarende maatregel waardoor goederen tijdens een strafprocedure in bewaring worden genomen door de overheid of waardoor men het beschikkingsrecht over die goederen tijdelijk verliest.
  Lees meer
 • Infiltratie
  Infiltratie is een bijzondere opsporingsmethode waarbij een politieambtenaar, onder een fictieve identiteit, duurzaam contact onderhoudt met een of meerdere personen waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten plegen in het kader van een criminele organisatie of feiten zoals bedoeld in de telefoontaplijst.
  Lees meer
 • Infiltratie op het internet
  Een infiltratie op het internet houdt in dat gespecialiseerde politiediensten op het internet contacten onderhouden met een of meerdere personen waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan dat zij feiten plegen die strafbaar zijn met minstens een jaar gevangenisstraf.
  Lees meer
 • Informantenwerking
  De informantenwerking houdt in dat er regelmatige contacten plaatsvinden tussen betrouwbaar geachte informanten en een informantenbeheerder (ook wel informantenrunner of contactambtenaar genaamd).
  Lees meer
 • Inkijkoperatie
  Bij een inkijkeropatie betreedt de politie heimelijk een private plaats om er informatie te verzamelen, te speuren naar bewijsmateriaal en eventueel bespiedingsapparatuur te plaatsen.
  Lees meer
 • Inverdenkingstelling
  Een formele inverdenkingstelling houdt dat in een onderzoeksrechter een verdachte ervan in kennis stelt dat er tegen hem ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Daarnaast bestaat ook een virtuele of impliciete inverdenkingstelling.
  Lees meer
 • Inwinnen van bankgegevens
  Tijdens een strafonderzoek kunnen gegevens over bankrekeningen en banktransacties worden opgevraagd bij financiële instellingen. Ook kan er beslist worden tot het bevriezen van banktegoeden op die rekeningen, of van financiële instrumenten of bankkluizen.
  Lees meer
 • Mini-instructie
  De mini-instructie maakt het toestaan en uitvoeren van dwangmaatregelen door de onderzoeksrechter mogelijk binnen het opsporingsonderzoek.
  Lees meer
 • Minnelijke schikking
  Een minnelijke schikking houdt in dat het openbaar ministerie aan de verdachte voorstelt om een geldsom te betalen waarmee de strafvordering komt te vervallen.
  Lees meer
 • Observatie
  Een observatie is het stelselmatig waarnemen door een politieambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen.
  Lees meer
 • Onderscheppen van post en lezen ervan
  Het onderscheppen van post maakt het mogelijk om briefwisseling die is toevertrouwd aan een postoperator te onderscheppen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan.
  Lees meer
 • Plaatsopneming
  Een plaatsbezoek (soms ook een afstapping ter plaatse genoemd) houdt in dat een onderzoek geschiedt op de plaats waar het misdrijf is gepleegd of op elke andere plaats waar nuttige vaststellingen kunnen worden gedaan.
  Lees meer
 • Proactieve recherche
  De proactieve recherche is een eerder verkennend onderzoek, dat in de wet wordt omschreven als het met het doel te komen tot het vervolgen van daders van misdrijven, opsporen, verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten.
  Lees meer
 • Regeling der rechtspleging
  De regeling der rechtspleging is de procedure die plaatsvindt op het einde van het gerechtelijk onderzoek, waarbij het onderzoeksgerecht moet nagaan of er voldoende bezwaren zijn om de de zaak te verwijzen naar het vonnisgerecht.
  Lees meer
 • Spijtoptant
  Een spijtoptant is een verdachte die een deal sluit met het openbaar ministerie om in ruil voor het afleggen van onthullende verklaringen strafvermindering te bekomen.
  Lees meer
 • Uitlevering
  Een uitlevering betekent dat er op basis van een tussen twee staten afgesloten verdrag, wordt overgegaan tot de overbrenging van een verdachte of van een reeds veroordeelde persoon.
  Lees meer
 • Vooronderzoek
  Een vooronderzoek is een verzamelterm voor de twee scenario's die kunnen worden gevolgd bij het onderzoek van strafbare feiten: opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek.
  Lees meer
 • Voorrecht van rechtsmacht
  Voorrecht van rechtsmacht is een bijzondere procedure die gevolgd wordt voor de berechting van magistraten (rechters en parketmagistraten) en hoge functionarissen (bijv. een provinciegouverneur). Bij uitbreiding is de procedure ook van toepassing op plaatsvervangende magistraten en op eenieder die samen met een magistraat wordt vervolgd.
  Lees meer
 • Zuivering der nietigheden
  De zuivering der nietigheden is een procedure die tijdens of op het einde van het gerechtelijk onderzoek kan plaatsvinden en die ertoe strekt om na te gaan of er zich bij dat onderzoek al dan niet onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de bewijsverkrijging.
  Lees meer