Uniform reglement verhoorbijstand Salduz gepubliceerd

9 JANUARI 2019

In het Staatsblad van vandaag is het “Uniform reglement verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst” van de Orde van Vlaamse Balies verschenen (link). In de toekomst zullen enkel advocaten die een bijzondere opleiding voor bijstand van verdachten tijdens het verhoor hebben gevolgd, nog ingeschreven kunnen worden op de permanentiedienst waarop een beroep wordt gedaan wanneer een advocaat wordt gezocht voor het verlenen van bijstand aan een gearresteerde verdachte.

Hieronder treft u de volledige tekst van het reglement aan.

Artikel 1: Opleiding
1.1. De Orde van Vlaamse Balies voorziet in een bijzondere opleiding voor bijstand van verdachten tijdens het verhoor.
1.2. Onder opleiding wordt verstaan: bijzondere opleiding verhoorbijstand bij de Orde van Vlaamse Balies, een door de Orde van Vlaamse Balies erkende door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorbijstand.
1.3. Deelname aan de permanentiedienst voor verhoorbijstand, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, is enkel toegelaten indien de betrokken advocaat de opleiding voornoemd heeft gevolgd, onverminderd de hierna bepaalde overgangsmaatregelen.
1.4. Huidige regeling vindt op geen enkele wijze toepassing voor de verhoorbijstand Salduz die de advocaat verleent buiten de permanentiedienst van de Orde van Vlaamse Balies.
Artikel 2: Voorwaarden om deel te nemen aan de permanentiedienst
2.1. Onder permanentiedienst in dit reglement wordt verstaan de door de Orde van Vlaamse Balies georganiseerde permanentiedienst voor verdachten die geen keuze van eigen advocaat hebben gemaakt of waarvan de door hen gekozen advocaat niet beschikbaar is.
2.2. Enkel advocaten, die de hiervoor bedoelde bijzondere opleiding verhoorbijstand bij de Orde van Vlaamse Balies of een door de Orde van Vlaamse Balies erkende door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd, mogen zich inschrijven op de permanentiedienst voor meerderjarige verdachten die geen keuze van advocaat hebben gemaakt.
Bij voorrang mogen enkel de advocaten, houders van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht en toegelaten tot de sectie jeugdrecht of een door de balie opgestelde lijst van jeugdadvocaten, die de hiervoor bijzondere opleiding verhoorbijstand bij de Orde van Vlaamse Balies of een door de Orde van Vlaamse Balies erkende door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd, zich inschrijven op de permanentiedienst voor minderjarige verdachten.
Subsidiair mogen ook advocaten inschrijven op de permanentiedienst voor minderjarige verdachten die de hiervoor bedoelde bijzondere opleiding verhoorbijstand bij de Orde van Vlaamse Balies of een door de Orde van Vlaamse Balies erkende door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd.
De hierboven vermelde erkende advocaten, houders van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht, zullen bij voorrang worden aangesteld inzake verhoorbijstand voor minderjarigen.
2.3. De advocaat die zich inschrijft voor de permanentiedienst blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de toegewezen opdrachten. Hij voert de opdrachten in principe zelf uit, doch mag zich omwille van praktische noodwendigheden laten vervangen door een eveneens opgeleide advocaat. Het algemeen verbod van naamlening (lastgevende advocaat die verborgen blijft) is ook hier van toepassing.
Artikel 3: Verplichtingen in het kader van de permanentiedienst
3.1. De advocaat die zich inschrijft op de permanentiedienst is van wacht en dient zelf beschikbaar te zijn binnen het opgegeven tijdsblok en binnen de opgegeven politiezone.
Indien hij of zijn vervanger niet binnen de 2 uur ter plaatse kan zijn, dient hij de opdracht te weigeren.
3.2. De advocaat kan zich enkel laten vervangen door een advocaat die beantwoordt aan de onder artikel 2 opgenomen voorwaarden.
3.3. Wie zich laat vervangen zal het Salduz-nummer zo spoedig mogelijk aan de vervanger meedelen.
3.4. De advocaat die de opdracht heeft aanvaard, mag nadien zijn bijstand bij het verhoor niet weigeren om de enkele reden dat de verdachte volgens zijn verklaring onvermogend lijkt te zijn of niet onmiddellijk kan betalen voor de door de advocaat te verlenen prestaties en te maken kosten. De advocaat mag enkel de bijstand weigeren indien de verdachte, die volgens zijn verklaringen vermogend blijkt te zijn, te kennen geeft voor de bijstand niet te willen betalen.
3.5. De advocaat die een oproep heeft aanvaard blijft verantwoordelijk voor de bijstand bij alle navolgende verhoren, voor zover hij in de permanentiewebapplicatie heeft aangegeven dat hij bijstand zal verlenen voor alle navolgende verhoren of hij de bijstand voor een navolgend verhoor heeft aanvaard, totdat het dossier in de webapplicatie is overgenomen door een opvolger, of zijn mandaat om een andere geldige reden wordt beëindigd. De advocaat die wordt opgevolgd, zal het Salduz-nummer en het dossier onverwijld aan de opvolgende advocaat meedelen.
3.6. De advocaat die een verdachte bijstaat die eerder een eigen advocaat had gekozen, zal de initiële keuze van raadsman respecteren en zal nadien enkel verder optreden, indien de verdachte dit uitdrukkelijk verkiest. Hij zal de voorkeuradvocaat zo spoedig mogelijk verwittigen van het feit dat hij de verdachte heeft bijgestaan.
3.7. De advocaat die reeds optreedt of heeft opgetreden voor een verdachte of die bijstand heeft verleend of zal verlenen voorafgaand aan of tijdens het verhoor van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, zal bijzondere aandacht moeten geven aan het verbod op tegenstrijdige belangen, zoals voorzien onder Hoofdstuk I.2, afdeling I.2.3 van de Codex Deontologie voor Advocaten.
Hij mag in het kader van de permanentiedienst Salduz geen opdracht aanvaarden voor bijstand van een andere verdachte die betrokken is in hetzelfde strafrechtelijk onderzoek, en moet deze opdracht weigeren of zich terugtrekken zodra hij dit vaststelt. Deze bepaling is van toepassing op de advocaat, zijn medewerkers en zijn stagiairs. Als advocaten het beroep in associatie of groepering uitoefenen, is deze bepaling van toepassing zowel op de groep in zijn geheel als op haar individuele leden en op de stagiairs en medewerkers van de advocaten.
Artikel 4: Overgangsmaatregelen
4.1.Tot de hierna vermelde overgangsperiode van 2 jaar mogen de advocaten en advocaten-stagiairs die nog geen bijzondere opleiding verhoorbijstand, zoals voorzien onder artikel 1 van huidig reglement, hebben gevolgd de opname vragen op de permanentiedienst. Zij verbinden zich ertoe uiterlijk binnen de 2 jaar de bijzondere opleiding verhoorbijstand te volgen. Bij gebreke aan een tijdige bijzondere opleiding verhoorbijstand wordt de advocaat en advocaat-stagiair van rechtswege weggelaten van de permanentiedienst.
4.2.De advocaten en advocaten-stagiairs die voorafgaand aan huidig reglement reeds een bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd, hetzij door de Orde van Vlaamse Balies erkend, hetzij door de Orde van Advocaten erkend, zijn vrijgesteld van het volgen van een (nieuwe) bijzondere opleiding verhoorbijstand. De Ordes van advocaten zullen nagaan welke van hun leden reeds voldoende door hen georganiseerde opleiding(en) hebben gevolgd en om die reden zijn vrijgesteld.
Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 19 december 2018.

Deel dit bericht

Met Criminis snelnieuws proberen we u zo snel mogelijk in kort bestek op de hoogte te brengen van nieuwe evoluties in het strafrecht.