Vanop privaat terrein foto’s nemen van een binnenkoer die aan het straatzicht is onttrokken, kan niet zonder toestemming onderzoeksrechter

20 FEBRUARI 2019

In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de politie vanop privaat terrein foto’s neemt van de binnenkant van een woning of van aanhorigheden bij deze woning die niet zichtbaar zijn vanop straat (of vanop andere openbare terreinen), daarvoor toestemming van de onderzoeksrechter vereist is (randnummer 3 van het arrest).

Het gaat dan immers om een observatie om zicht te verwerven in een woning of in de aanhorigheden ervan. Bij een dergelijke observatie wordt een eenvoudig fototoestel namelijk beschouwd als een technisch hulpmiddel (zie art. 47sexies, §1 Sv.), zodat het gebruik ervan met zich brengt dat alleen de onderzoeksrechter kan beslissen een dergelijke observatie uit te voeren (art. 56bis, tweede lid Sv.).

In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest, had de politie een privé-boomgaard betreden, overigens zonder toestemming van de eigenaar. Dat laatste is echter irrelevant: ook wanneer de eigenaar van een privéterrein toestemming geeft aan de politie om vanop dat terrein een naburige woning of de aanhorigheden ervan te observeren en er foto’s van te nemen, kan dat niet zonder toestemming van de onderzoeksrechter.

Deel dit bericht

Met Criminis snelnieuws proberen we u zo snel mogelijk in kort bestek op de hoogte te brengen van nieuwe evoluties in het strafrecht.