Hoger beroep tegen beschikking van de raadkamer inzake internering vereist grieven

11 OKTOBER 2019

In een arrest van 8 oktober 2019 (P.19.0611.N) heeft het Hof van Cassatie beslist dat het hoger beroep dat wordt ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer waarbij een beslissing wordt genomen inzake internering, slechts ontvankelijk is als er grieven worden geformuleerd tegen die beslissing.

In casu was hoger beroep aangetekend door het openbaar ministerie tegen de beschikking die de vordering tot internering van de inverdenkinggestelde heeft verworpen en hem buiten vervolging heeft gesteld. De raadkamer had namelijk vastgesteld dat de inverdenkinggestelde ontoerekeningsvatbaar was op het ogenblik van de feiten, maar niet meer op het ogenblik van de beschikking. De kamer van inbeschuldigingstelling had het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk verklaard, ook al was geen grievenformulier ingediend. Die beslissing wordt door het Hof van Cassatie vernietigd.

Die beslissing is logisch, aangezien artikel 14, §1 van de interneringswet bepaalt dat het hoger beroep tegen de beslissingen van de raadkamer inzake internering, wordt ingesteld in de vorm en binnen de termijnen die bepaald worden in de artikelen 203, 203bis en 204 van het Wetboek van Strafvordering. Aldus is de in artikel 204 van dat wetboek bedoelde verplichting om grieven te formuleren tegen het beroepen vonnis, ook van toepassing bij hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer die te oordelen had over een vordering of een verzoek tot internering van de inverdenkinggestelde. Het speelt daarbij geen rol of de raadkamer die vordering of dat verzoek heeft ingewilligd, dan wel die vordering of dat verzoek heeft verworpen en vervolgens een andere beslissing heeft genomen (randnummer 3 van het arrest). Zelfs als dan een beslissing wordt genomen die zonder vordering of verzoek tot internering vatbaar  zou zijn geweest voor hoger beroep zonder grieven (zoals in casu de beslissing tot buitenvervolgingstelling), moeten dus grieven worden geformuleerd.

Deel dit bericht

Met Criminis snelnieuws proberen we u zo snel mogelijk in kort bestek op de hoogte te brengen van nieuwe evoluties in het strafrecht.