Wijzig berichtentype
Toon alles
Focusartikelen
Snelnieuws
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag per fax worden ingediend
  10 september 2019
  Hof van Cassatie - Voorlopige hechtenis
  anemptytextlline
  In een arrest van 3 september 2019 (P.19.0911.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling mag worden ingediend per fax. Weliswaar moet er zekerheid zijn dat het verzoek uitgaat van de verzoeker of zijn raadsman, maar die zekerheid vereist niet dat het verzoekschrift een originele handtekening bevat van de verzoeker of zijn raadsman.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Ook de beklaagde beschikt voortaan over een volgberoep
  6 juni 2019
  Grievenformulier - Hoger beroep
  anemptytextlline
  Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van 6 juni 2019 (nr. 96/2019) nog maar eens uitgesproken over het in 2016 gewijzigde hoger beroep in strafzaken. In essentie komt deze beslissing erop neer dat het volgberoep waarover het openbaar ministerie beschikt, ook moet openstaan voor de beklaagde. We staan stil bij de concrete gevolgen van dit arrest en de nieuwe vragen waartoe het leidt. Onze conclusie: anders dan wat de wetgever destijds heeft aangekondigd, is het nieuwe hoger beroep geen quick win. Het is een epic fail.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Aangehoudene wiens overlevering n.a.v. een Europees aanhoudingsbevel wordt uitgesteld, moet niet noodzakelijk gedetineerd blijven
  30 mei 2019
  Elektronisch toezicht - Europees aanhoudingsbevel - Grondwettelijk Hof - Voorlopige hechtenis
  anemptytextlline
  In een arrest van 28 mei 2019 stelt het Grondwettelijk Hof vast dat artikel 20, §§ 2, 3 en 4, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel het gelijkheidsbeginsel schendt "in zoverre het aan de personen die krachtens een uitvoerbaar verklaard Europees aanhoudingsbevel in hechtenis worden gehouden en wier overlevering aan de uitvaardigende Staat wordt uitgesteld met toepassing van artikel 24 van de wet van 19 december 2003, opdat in België vervolging kan worden ingesteld wegens een ander feit dan dat waarop het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft, niet de mogelijkheid biedt om te verzoeken om hun voorwaardelijke invrijheidstelling of om hun invrijheidstelling tegen borgstelling, noch om te verzoeken om de hechtenis onder elektronisch toezicht uit te voeren".
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Verplichte herstelexamens na herhaald plegen van zware verkeersmisdrijven niet ongrondwettig
  30 mei 2019
  Grondwettelijk Hof - Herstelexamens - Wegverkeer
  anemptytextlline
  In een arrest van 28 mei 2019 heeft het Grondwettelijk Hof gepreciseerd dat het verplicht opleggen van herstelexamens na herhaald plegen van zware verkeersmisdrijven, zonder dat daarbij sprake is van rechterlijke beoordelingsvrijheid, niet ongrondwettig is.
  Lees het volledige artikel
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Duitse parketmagistraat onvoldoende onafhankelijk om Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen
  28 mei 2019
  Europees aanhoudingsbevel - Hof van Justitie - Rechterlijke onafhankelijkheid
  anemptytextlline
  In twee belangrijke arresten van 27 mei 2019 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over het uitvaardigen van een bevel tot aanhouding door een magistraat van het parket. Daarvan zegt het Hof van Justitie dat dit niet altijd verenigbaar is met de vereisten van het Unierecht, namelijk wanneer er onvoldoende waarborgen zijn dat de betrokken parketmagistraat de beslissing volstrekt onafhankelijk kan nemen.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Grievenstelsel strijdig met het recht op toegang tot de rechter in geval van nieuw element
  16 mei 2019
  Grievenformulier - Grondwettelijk Hof - Hoger beroep - Toegang tot de rechter
  anemptytextlline
  In een belangrijk arrest van 16 mei 2019 heeft het Grondwettelijk Hof gepreciseerd dat de appelrechter ambtshalve een middel van openbare orde moet kunnen opwerpen "met betrekking tot het gegeven dat de feiten geen misdrijf zijn wanneer dat een gevolg is van een nieuw element dat is opgedoken na de indiening van het verzoekschrift in hoger beroep en wanneer de schuldvraag in dat verzoekschrift of in het grievenformulier niet is beoogd".
  Lees het volledige artikel
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Beroepsverbod kan ook opgelegd worden aan een rechtspersoon
  5 mei 2019
  Beroepsverbod - Hof van Cassatie - Rechtspersoon
  anemptytextlline
  Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is echter niet volledig, zo blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie van 30 april 2019 (P.18.1265.N). Ook straffen die in bijzondere strafwetgeving zijn opgenomen, kunnen op rechtspersonen toepasselijk zijn en een voorbeeld daarvan is het beroepsverbod dat op basis van de wet beroepsuitoefeningsverbod kan worden opgelegd.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Retroactieve verlenging van verjaringstermijn is ongrondwettig
  4 april 2019
  Grondwettelijk Hof - Legaliteitsbeginsel - Verjaring - Wegverkeerswet
  anemptytextlline
  In een arrest van 4 april 2019 (nr. 54/2019) bevestigt het Grondwettelijk Hof een principe dat evident lijkt maar in 2018 toch door de wetgever werd miskend: een verlenging van de verjaring van de strafvordering kan niet van toepassing worden verklaard op een datum die aan de publicatie van de wet in het Staatsblad voorafgaat.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Actieve informatieplicht inzake terrorisme voor personeelsleden OCMW is ongrondwettig
  14 maart 2019
  Beroepsgeheim - Grondwettelijk Hof - Terrorisme
  anemptytextlline
  In een arrest van 14 maart 2019 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat de actieve informatieplicht inzake terrorisme, die in 2017 werd ingevoerd voor personeelsleden van (onder meer) een OCMW, strijdig is met het legaliteitsbeginsel.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Kobiashvili t. Georgië: over politionele informatie en onbetrouwbaar bewijs
  14 maart 2019
  Bewijs - Eerlijk proces - EHRM - Politionele informatie
  anemptytextlline
  In een arrest van 14 maart 2019 (Kobiashvili t. Georgië) beslist het EHRM tot een schending van het recht op een eerlijk proces op grond van oneerlijke bewijsvoering.
  Lees het volledige artikel
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Grievenformulier mag niet te soepel maar ook niet te streng beoordeeld worden
  13 maart 2019
  Grievenformulier - Hof van Cassatie - Hoger beroep
  anemptytextlline
  In een arrest van 5 maart 2019 (P.18.1158.N) heeft het Hof van Cassatie zich nog maar eens uitgesproken over het grievenformulier in strafzaken.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Het getuigenverhoor à décharge na het arrest Murtazaliyeva
  8 maart 2019
  Bewijs - Eerlijk proces - EHRM - Getuigenverhoor
  anemptytextlline
  Recent berichtten we nog over het arrest van 26 februari 2019 van het Hof van Cassatie waarin het Hof verduidelijkte met welke elementen de strafrechter rekening moet houden bij zijn beslissing om een getuige à décharge al dan niet te horen. In deze bijdrage gaan we wat dieper in op de vraag hoe over diezelfde vraag werd geoordeeld door de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Murtazaliyeva (EHRM 18 december 2018, Murtazaliyeva t. Rusland).
  Lees het volledige artikel
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Weigering om getuige à décharge te horen vereist concrete motivering
  28 februari 2019
  Eerlijk proces - Getuigenverhoor - Hof van Cassatie
  anemptytextlline
  Over de verplichting van de vonnisrechter om getuigen à charge te horen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, is het standpunt van de rechtspraak ondertussen genoegzaam bekend. Gaat het echter om een vraag tot het horen van een getuige à décharge, dan is de toestand iets anders. Een arrest van 26 februari 2019 van het Hof van Cassatie (P.18.1028.N) brengt daarover verheldering.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Kamer van inbeschuldigingstelling dan toch bevoegd bij voorrecht van rechtsmacht
  28 februari 2019
  Grondwettelijk Hof - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling rechtspleging - Voorrecht van rechtsmacht
  anemptytextlline
  Het Grondwettelijk Hof legt bij arrest van 28 februari 2019 een eerder arrest uit en beslist dat een gerechtelijk onderzoek gevoerd tegen lagere magistraten wel degelijk moet leiden tot een regeling der rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling.
  Lees het volledige artikel
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Vanop privaat terrein foto's nemen van een binnenkoer die aan het straatzicht is onttrokken, kan niet zonder toestemming onderzoeksrechter
  20 februari 2019
  Bijzondere opsporingsmethoden - Hof van Cassatie - Observatie
  anemptytextlline
  In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de politie vanop privaat terrein foto's neemt van de binnenkant van een woning of van aanhorigheden bij deze woning die niet zichtbaar zijn vanop straat (of vanop andere openbare terreinen), daarvoor toestemming van de onderzoeksrechter vereist is.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Grondwettelijk Hof verfijnt strafrechtelijk gezag van gewijsde voor de burgerlijke rechter
  14 februari 2019
  Burgerlijke vordering - Gezag van gewijsde - Grondwettelijk Hof
  anemptytextlline
  In een Valentijnsarrest van 14 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat het strafrechtelijk gezag van gewijsde zich er niet tegen verzet dat een definitief veroordeelde beklaagde die vervolgens is opgeroepen voor de burgerlijke rechter, in dat burgerlijk proces meegeniet van het bewijs van zijn onschuld dat geleverd wordt door een andere partij die niet bij het strafproces was betrokken.
  Lees het volledige artikel
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Hof van Cassatie bevestigt onmiddellijke werking soepelere procedurewet
  11 februari 2019
  Bewijs - Hof van Cassatie - Taal
  anemptytextlline
  In een arrest van 5 februari 2019 (P.18.0793.N) heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat een soepelere procedurewet onmiddellijk van toepassing is op alle hangende zaken.
  Lees het volledige artikel
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring is geen conclusie
  1 februari 2019
  Conclusie - Conclusietermijnen - Hof van Cassatie - Verbeurdverklaring
  anemptytextlline
  Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 29 januari 2019 (AR P.18.0422.N) verduidelijkt dat een schriftelijke vordering tot bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen buiten het toepassingsgebied valt van artikel 152 Wetboek van Strafvordering. Die bepaling voorziet in een regeling van conclusietermijnen die ook van toepassing is op het openbaar ministerie.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen schendt de Grondwet niet
  1 februari 2019
  Douane en accijnzen - Grondwettelijk Hof - Verbeurdverklaring
  anemptytextlline
  In een arrest van 31 januari 2019 (nr. 16/2019) heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen die kan worden uitgesproken in douanestrafzaken.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Rooman t. België: langdurige detentie zonder gepaste zorg bij gebrek aan Duitstalige zorgverleners schendt art. 3 en 5 EVRM
  1 februari 2019
  EHRM - Strafuitvoering - Taal
  anemptytextlline
  In een arrest van 31 januari 2019 in de zaak Rooman, heeft de Grote Kamer België veroordeeld wegens schending van artikel 3 EVRM (onmenselijke behandeling) en artikel 5 EVRM (onwettige vrijheidsberoving).
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Herroeping probatie-uitstel mag anders geregeld zijn dan sanctionering bij niet-uitvoering autonome probatiestraf
  31 januari 2019
  Grondwettelijk Hof - Herroeping - Probatie - Uitstel
  anemptytextlline
  In een arrest van 31 januari (nr. 12/2019) heeft het Grondwettelijk Hof vastgesteld dat art. 14, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, het gelijkheidsbeginsel niet schendt.
  Lees het volledige artikel
 • Criminis snelnieuws
  LEES MEER
  Dzivev e.a.: verplichting om btw-inbreuken doeltreffend te bestrijden verzet zich niet tegen uitsluiting onrechtmatig verkregen bewijs
  30 januari 2019
  Afluisteren - Bewijs - Fiscaal strafrecht - Hof van Justitie
  anemptytextlline
  In de zaak Dzivev en andere (C-310/16) heeft het Hof van Justitie op 17 januari 2019 een interessant arrest uitgesproken over de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale strafzaken. In dit geval ging het om een onwettige beslissing tot telefoontap. Het Hof stelt in essentie vast dat de lidstaten weliswaar moeten zorgen voor een daadwerkelijke bestrijding van inbreuken op de btw-wetgeving, maar dat dit niet verhindert dat onrechtmatig verkregen bewijs wordt uitgesloten, ook al is dat het enige bewijs op grond waarvan de verdachte kan worden veroordeeld.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Stirmanov t. Rusland: procureur die zich uitspreekt over schuld aan verjaarde feiten schendt het vermoeden van onschuld
  29 januari 2019
  EHRM - Verjaring - Vermoeden van onschuld
  anemptytextlline
  In een arrest van 29 januari 2019 (Stirmanov t. Rusland) heeft het EHRM Rusland veroordeeld wegens een miskenning van het vermoeden van onschuld. De aanleiding tot die veroordeling was een beslissing van een Russische procureur om geen onderzoek te openen wegens verjaring. In die beslissing werd namelijk duidelijk standpunt ingenomen over de schuld van de verdachte.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Amanda Knox t. Italië: onvoldoende onderzoek naar mensonwaardige behandeling, gebrek aan bijstand en een te voortvarende tolk leiden tot oneerlijk proces
  25 januari 2019
  Bijstand advocaat - Dwang - Eerlijk proces - EHRM - Tolk
  anemptytextlline
  Het verhaal van Amanda Knox is wellicht iedereen bekend. Deze Amerikaanse uitwisselingsstudente werd verdacht van de moord op Meredith Kercher in 2007 in Perugia (Italië) en zat hierdoor 4 jaar in de gevangenis in Italië. De zaak en het lange proces kregen heel wat media-aandacht. Na eerder te zijn veroordeeld, werd Amanda Knox uiteindelijk op 27 maart 2015 definitief vrijgesproken voor de moord bij arrest van het Italiaanse Hof van Cassatie. Op 24 januari 2019 deed het EHRM uitspraak in de zaak Knox t. Italië. Dit arrest is een uitloper van de strafprocedure die in Italië tegen Amanda Knox werd gevoerd.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Rechter moet GAS-boete kunnen verminderen bij verzachtende omstandigheden
  24 januari 2019
  GAS-boete - Grondwettelijk Hof - Verzachtende omstandigheden - Wegverkeer
  anemptytextlline
  Uit een arrest van 23 januari 2019 (nr. 8/2019) van het Grondwettelijk Hof blijkt dat GAS-boetes die worden opgelegd voor inbreuken op onder meer de regels inzake het stilstaan en het parkeren, door de rechter moeten kunnen worden verminderd tot onder het strafminimum als er sprake is van verzachtende omstandigheden.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Uitlevering van EU-onderdanen na het arrest Denis Raugevicius
  17 januari 2019
  Europees aanhoudingsbevel - Hof van Justitie - Uitlevering
  anemptytextlline
  Wat als een Unieburger verblijft in een ander EU-land dan het zijne en er een vraag tot uitlevering wordt gericht aan dat land? Rusland vraagt bv. de uitlevering aan België van een Nederlandse onderdaan die hier verblijft of permanent woont. Kan de uitlevering dan worden toegestaan, of moet het verbod van uitlevering van eigen onderdanen dan per analogie worden toegepast op de EU-onderdaan die gebruik maakt van zijn recht van vrij verkeer? Over deze en andere vragen leest u meer in onze recente bijdrage naar aanleiding van het arrest Denis Raugevicius van het Hof van Justitie.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Gjini t. Servië: geweld tussen gedetineerden vereist ook zonder strafklacht grondig onderzoek
  15 januari 2019
  Art. 35 EVRM - EHRM - Rechten van de Mens - Strafuitvoering
  anemptytextlline
  In een arrest van 15 januari 2019 deed het EHRM uitspraak in een zaak waarin de verzoeker, een Kroatische onderdaan, ernstig fysiek en mentaal werd mishandeld in een Servische gevangenis door Servische medegedetineerden (zie het overzicht van de feiten in de randnes. 11-22 van het arrest). Deze mishandeling stopte pas nadat de advocaat van de verzoeker om een overplaatsing had verzocht nadat hij had gezien dat er duidelijk iets aan zijn cliënt schortte, ook al wou hijzelf daarover niets kwijt. Interessant aan het arrest is dat het EHRM de exceptie van de Servische overheid dat niet alle interne rechtsmiddelen werden uitgeput (art. 35 EVRM), verwerpt: het feit dat de verzoeker geen strafklacht heeft ingediend, leidt er niet toe dat zijn klacht onontvankelijk is. De feiten konden en moesten namelijk ook zonder klacht worden onderzocht.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Ēcis t. Letland: ernstig ongelijke strafuitvoering mannen en vrouwen schendt de artikelen 14 en 8 EVRM
  11 januari 2019
  EHRM - Gelijkheidsbeginsel - Rechten van de Mens - Strafuitvoering
  anemptytextlline
  In de zaak Ēcis t. Letland heeft het EHRM zich op 10 januari 2019 uitgesproken over de vraag of een verschillende behandeling van mannen en vrouwen bij de strafuitvoering al dan niet een schending oplevert van het EVRM.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Uniform reglement verhoorbijstand Salduz gepubliceerd
  9 januari 2019
  Bijstand advocaat - Salduz - Verhoor
  anemptytextlline
  In het Staatsblad is het "Uniform reglement verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst" van de Orde van Vlaamse Balies verschenen. In de toekomst zullen enkel advocaten die een bijzondere opleiding voor bijstand van verdachten tijdens het verhoor hebben gevolgd, nog ingeschreven kunnen worden op de permanentiedienst waarop een beroep wordt gedaan wanneer een advocaat wordt gezocht voor het verlenen van bijstand aan een gearresteerde verdachte.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Hasan Köse t. Turkije: straf met uitstel wegens ernstig politiegeweld schendt art. 2 EVRM
  18 december 2018
  EHRM - Politiegeweld - Recht op leven - Rechten van de Mens
  anemptytextlline
  In een arrest van 18 december 2018 (Hasan Köse t. Turkije) heeft het EHRM zich nogmaals uitgesproken over de positieve verplichting die op de overheid rust om voorvallen van ernstig politiegeweld te onderzoeken en te bestraffen.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Kryževičius t. Litouwen: dwang om te getuigen tegen echtgenote schendt art. 8 EVRM
  12 december 2018
  Bloed- en aanverwanten - Eerlijk proces - EHRM - Getuigenverhoor
  anemptytextlline
  Het EHRM heeft zich op 11 december 2018 in de zaak Kryzevicius t. Litouwen uitgesproken over een vraag met betrekking tot het getuigenverhoor tussen aanverwanten. Met name werd de verzoeker veroordeeld omdat hij weigerde te getuigen tegen zijn echtgenote, die het statuut van 'special witness' had gekregen. Dat laatste komt er naar Litouws recht op neer dat er onvoldoende bewijs voorhanden is om haar te aanzien als verdachte, maar dat het niet uitgesloten is dat zij uiteindelijk als verdachte in aanmerking zal worden genomen. Het verbod om echtgenoten te dwingen tegen elkaar te getuigen, zou volgens Litouws recht in dat geval niet van toepassing zijn. Het EHRM komt tot het besluit dat ook in deze situatie geen dwang kan worden uitgeoefend om een echtgenoot ertoe te brengen een (belastende) verklaring af te leggen tegen zijn echtgenote.
  Lees het volledige artikel
 • voorrecht van rechtsmacht
  LEES MEER
  Kamer van inbeschuldigingstelling stuurt zaak met voorrecht van rechtsmacht opnieuw naar het Grondwettelijk Hof
  12 december 2018
  Grondwettelijk Hof - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling rechtspleging - Voorrecht van rechtsmacht
  anemptytextlline
  In een zaak behandeld door ons kantoor heeft de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent bij arrest van 6 december 2018 beslist om meer duidelijkheid te vragen aan het Grondwettelijk Hof over de toepassing van het voorrecht van rechtsmacht na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 maart 2018. Naar aanleiding van dat arrest rijst namelijk de vraag of zaken die momenteel hangende zijn tegen houders van het voorrecht van rechtsmacht en waarbij een gerechtelijk onderzoek werd gevoerd op dit ogenblik kunnen worden voortgezet, dan wel of er gewacht moet worden op tussenkomst van de wetgever. Wij geven duiding bij dit arrest en maken van de gelegenheid gebruik om de recente arresten van het Grondwettelijk Hof over deze problematiek te kaderen.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Geen beperking voor opschorting en uitstel bij drugfeiten maar wel bij druggerelateerde feiten: niet ongrondwettig
  6 december 2018
  Drugs - Grondwettelijk Hof - Opschorting - Uitstel
  anemptytextlline
  In een arrest van 6 december 2018 (nr. 176/2018) heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de vraag of het feit dat de Probatiewet alleen de beklaagde die vervolgd wordt wegens een overtreding van de Drugswet toelaat het voordeel te genieten van opschorting en uitstel van de uitspraak, zelfs indien hij niet voldoet aan de bij de artikelen 3 en 8 van die wet gestelde voorwaarden met betrekking tot de vroegere veroordelingen, terwijl die gunst wordt geweigerd aan de beklaagde die andere misdrijven heeft gepleegd met het oog op zijn eigen drugsgebruik.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Grondwettelijk Hof vernietigt de wet digitale recherche gedeeltelijk
  6 december 2018
  Digitale recherche - Grondwettelijk Hof - Netwerkzoeking
  anemptytextlline
  In een arrest van 6 december 2018 (nr. 174/2018) heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 25 december 2016 "houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken" gedeeltelijk vernietigd.
  Lees het volledige artikel
 • ehrm
  LEES MEER
  Deadline pilootarrest internering is verstreken
  6 december 2018
  EHRM - Internering - Pilootarrest - Rechten van de Mens
  anemptytextlline
  Op 6 december 2018 is het exact twee jaar geleden dat het pilootarrest W.D. tegen België van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) definitief is geworden. In dat arrest werd ons land veroordeeld voor de wijze waarop geïnterneerden worden behandeld in de Belgische gevangenissen. Er werd een termijn van twee jaar voorzien om orde op zaken te stellen en die termijn is nu dus voorbij. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de inhoud van het arrest W.D. nog even in herinnering te brengen, maar ook om stil te staan bij de figuur van het pilootarrest. En uiteraard kijken we ook even naar de huidige stand van zaken en het standpunt van het Comité van Ministers (dat toeziet op de uitvoering van de arresten van het EHRM) op dit dossier.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  De herziening van gerechtelijke dwalingen vernieuwd
  1 december 2018
  Gerechtelijke dwaling - Herziening
  anemptytextlline
  Niets zo erg als een gerechtelijke dwaling. Een op een waar gebeurd verhaal gebaseerde serie zoals Making a murderer laat wellicht al niemand onberoerd, maar daarnaast zijn er ook af en toe berichten over (lang)gestraften wiens onschuld uiteindelijk moet worden vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van dna-analyses op oude sporen. Het zou echter een illusie zijn te denken dat gerechtelijke dwalingen enkel een Amerikaans probleem vormen. Elke rechtstaat moet er immers rekening mee houden dat niemand onfeilbaar is, zodat ook een juridisch vastgestelde ‘waarheid’ feitelijk onjuist kan zijn. Geen enkel land wordt dus gespaard van gerechtelijke dwalingen. Het hebben van een herzieningsprocedure is dan ook geen overbodige luxe. De Belgische procedure werd bij wet van 11 juli 2018 aangepast. Wij geven wat meer duiding bij deze nieuwe wet (die uiterlijk op 1 maart 2019 in werking zal treden) en werpen ons licht op de situatie in enkele andere landen.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Burgerlijke partij die hoger beroep aantekent tegen buitenvervolgingstelling kan veroordeeld worden tot rechtsplegingsvergoeding
  22 november 2018
  Buitenvervolgingstelling - Grondwettelijk Hof - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtsplegingsvergoeding - Regeling rechtspleging
  anemptytextlline
  In een arrest van 22 november 2018 (nr. 159/2018) heeft het Grondwettelijk Hof zich nog maar eens uitgesproken over de rechtsplegingsvergoeding in strafzaken. Het Hof komt tot het besluit dat de ontstentenis van een wetsbepaling die de kamer van inbeschuldigingstelling toelaat een rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van de burgerlijke partij die, zonder daarin te worden voorafgegaan of gevolgd door het openbaar ministerie, hoger beroep instelt tegen een beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling gewezen op een strafvordering ingesteld door het openbaar ministerie en die daarbij in het ongelijk wordt gesteld, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Spijtoptanten in het voetbal (en elders): gevaarlijk spel?
  22 november 2018
  Burgerinfiltrant - Spijtoptant
  anemptytextlline
  Spelersmakelaar Velkjovic is de eerste om het statuut van ‘spijtoptant’ te krijgen. Maar wat is een spijtoptant eigenlijk en vooral: welke nadelen en risico's zijn er verbonden aan het belonen van criminelen voor het bekomen van belastende verklaringen? Wij vatten het voor u samen en keken ook eens over de grenzen heen.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Hoger beroep door het openbaar ministerie bij het appelgerecht
  18 november 2018
  Hoger beroep - Openbaar ministerie
  anemptytextlline
  In een arrest van 23 oktober 2018 heeft het Hof van Cassatie gezorgd voor meer duidelijkheid over de wijze waarop het openbaar ministerie bij het appelgerecht hoger beroep moet instellen. De eiser in cassatie, vertegenwoordigd en bijgestaan door ons kantoor, had aangevoerd dat het hoger beroep door het openbaar ministerie bij het appelgerecht onontvankelijk had moeten worden verklaard omdat de akte van betekening van het hoger beroep met daarin de opgave van de grieven niet binnen de beroepstermijn ter griffie was neergelegd. Het Hof van Cassatie volgde deze redenering en vernietigde de bestreden beslissing: wanneer het openbaar ministerie hoger beroep aantekent op de wijze bedoeld in art. 205 van het Wetboek van Strafvordering, volstaat het niet dat de grieven tegen de beroepen beslissing opgenomen worden in het betekeningsexploot. Dat exploot moet ook nog binnen de beroepstermijn worden neergelegd ter griffie.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Over nummerplaten, privacy en de verkeersboete
  18 december 2017
  Bewijs - Privacy - Verkeersrecht
  anemptytextlline
  Er is de voorbije week heel wat te doen geweest over de arresten van het Hof van Cassatie van 13 december 2016 aangaande de identificatie van de houder van een nummerplaat door de politie. Meteen hadden heel wat burgers vragen bij de rechtsgeldigheid van de verkeersboetes die in het verleden werden betaald of die nog te betalen vallen.
  Lees het volledige artikel
 • LEES MEER
  Kan een verdachte gedwongen worden een smartphone of pc te ontgrendelen?
  5 oktober 2017
  Dwang - Encryptie - Zelfincriminatie - Zwijgrecht
  anemptytextlline
  Deze week in HUMO: VRT-journalist Bart Aerts over de huiszoeking waarbij zijn iPhone in beslag werd genomen: “Ze hebben mij in Brugge gevraagd om mijn toegangscode en pincode op een papiertje te schrijven. Uiteindelijk heb ik mijn toegangscode gegeven. Ik was murw, ik had al die tijd niets gegeten. Ik dacht: ‘anders blijft het hier maar duren’. (…) Het gebeurde onder lichte dwang. Ze zeiden dat een team van specialisten er hoe dan ook in zou slagen mijn iPhone uit te lezen.” Hoe zit het nu eigenlijk met het uitlezen van smartphones en andere digitale apparaten in strafzaken en vooral: kan een verdachte verplicht worden om het toestel te ontgrendelen of de code te geven?
  Lees het volledige artikel

Stay Informed!

If you would like to be kept informed of important new legislation or case law in criminal law, or of new publications or lectures by Joachim Meese, please feel free to subscribe to our mailing list (but please be aware that information will be provided mainly in Dutch).

We respect your privacy. You can easily stop your subscription or change your preferences with each email.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter

tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

NEXT LECTURE

BANK ACCOUNTS

Office account
IBAN BE616511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Escrow account
IBAN BE636301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

LATEST CRIMINIS BLOG

NEWEST PUBLICATION

LATEST TWEETS

© 2018 bvba Joachim Meese | KBO 0821.420.546 | Privacy statement | Disclaimer

Stay Informed!

If you would like to be kept informed of important new legislation or case law in criminal law, or of new publications or lectures by Joachim Meese, please feel free to subscribe to our mailing list (but please be aware that information will be provided mainly in Dutch).

We respect your privacy. You can easily stop your subscription or change your preferences with each e-mail.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter

tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

BANK ACCOUNTS

Office account
IBAN BE61 ‍6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Escrow account
IBAN BE63 ‍6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

NEXT LECTURE

LATEST CRIMINIS BLOG

NEWEST PUBLICATION

LATEST TWEET

© 2018 bvba Joachim Meese | KBO 0821.420.546