Beroepsverbod kan ook opgelegd worden aan een rechtspersoon

5 MEI 2019

Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is echter niet volledig, zo blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie van 30 april 2019 (P.18.1265.N). Ook straffen die in bijzondere strafwetgeving zijn opgenomen, kunnen op rechtspersonen toepasselijk zijn (randnr. 30 van het arrest).

Het beroepsverbod dat op basis van de wet beroepsuitoefeningsverbod kan worden opgelegd, heeft een algemene draagwijdte, aldus het Hof.

Een beroepsverbod (met name “het verbod om, persoonlijk of door een tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen”) kan dus ook worden opgelegd aan een veroordeelde rechtspersoon.

Deel dit bericht

Met Criminis snelnieuws proberen we u zo snel mogelijk in kort bestek op de hoogte te brengen van nieuwe evoluties in het strafrecht.