Afschaffing onmiddellijk cassatieberoep inzake uithandengeving is ongrondwettig

24 OKTOBER 2019

In een arrest van 24 oktober 2019 (nr. 161/2019) beslist het Grondwettelijk Hof dat het feit dat geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing tot uithandengeving, niet verenigbaar is met de Grondwet.

Een beslissing tot uithandengeving houdt in dat een minderjarige die 16 jaar of ouder is op het ogenblik van het plegen van het als misdrijf omschreven feit waarvan hij wordt verdacht, wordt doorverwezen naar de strafrechter. De minderjarige kan dan vervolgd en bestraft worden als een meerderjarige.

De mogelijkheid om tegen een dergelijke beslissing onmiddellijk cassatieberoep aan te tekenen, werd afgeschaft bij art. 20 van de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie. Concreet betekent dit dat de beslissing tot uithandengeving wel nog vatbaar is voor cassatieberoep, maar dat dit cassatieberoep pas nuttig kan worden aangewend samen met het cassatieberoep tegen de eindbeslissing genomen door de strafrechter. Terecht wijst het Grondwettelijk Hof er op dat zulks op onevenredige wijze de rechten van minderjarigen beknot, aangezien een beslissing tot uithandengeving tot gevolg heeft dat de bijzondere maatregelen waarin voor de minderjarigen is voorzien, niet langer van toepassing zijn en dat de betrokken minderjarige aan de gewone rechtsmacht wordt onderworpen (overweging B.9 van het arrest). Een later cassatieberoep heeft ook doorgaans geen zin meer, aangezien de betrokkene dan meestal al meerderjarig is.

Eerder werd ook al beslist dat de afschaffing van het onmiddellijk cassatieberoep inzake de voorlopige hechtenis, ongrondwettig is (zie GwH 21 december 2017, nr. 148.2017). Het arrest van 24 oktober 2019 ligt dus in dezelfde lijn, omdat het ook bij beslissingen tot uithandengeving zo is dat een uitgesteld cassatieberoep al te zeer leidt tot een onevenredige inperking van de rechten van de betrokkenen.

Het concreet gevolg van dit arrest is dat artikel 420 van het Wetboek van Strafvordering voortaan geen hinderpaal meer kan vormen voor het op ontvankelijke wijze instellen van een onmiddellijk cassatieberoep tegen beslissingen tot uithandengeving.

Deel dit bericht

Met Criminis snelnieuws proberen we u zo snel mogelijk in kort bestek op de hoogte te brengen van nieuwe evoluties in het strafrecht.

Hebt u zelf nieuws dat hiervoor in aanmerking komt?

Laat het ons weten

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

VOLGENDE LEZING

  • agenda

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEETS

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546 | Privacy verklaring | Disclaimer | Verklarende woordenlijst

Blijf op de Hoogte!

Wenst u graag op de hoogte te blijven van belangrijke nieuwe wetgeving of rechtspraak in het strafrecht, of van nieuwe publicaties of lezingen van Joachim Meese, meld u dan aan voor onze berichtgeving.

Wij respecteren uw privacy. U kan bij elke mail heel eenvoudig uw inschrijving stopzetten of uw voorkeuren aanpassen. U ontvangt dus van ons nooit meer mails dan u wenst.

CONTACT

bvba Joachim Meese
Beukenpark 111
B-9880 Aalter
tel +32 (0)475 39 54 10
fax +32(0)9 395 46 92
advocaat@jmeese.be

REKENINGEN

Kantoorrekening
IBAN BE61 ‍6511 4711 1317
BIC KEYTBEBB

Derdenrekening
IBAN BE63 ‍6301 9510 0708
BIC BBRUBEBB

VOLGENDE LEZING

  • agenda

RECENTSTE FOCUSARTIKEL

NIEUWSTE PUBLICATIE

LAATSTE TWEET

© 2018-2020 bv Joachim Meese | KBO 0821.420.546